page_banner

MSDS

Δελτίο δεδομένων χημικής ασφάλειας

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Ονομασία προϊόντος:ΜΟΝΟΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ.
Αλλο όνομα:Υπεροξυμονοθειικό κάλιο.
Χρήση προϊόντος:Απολυμαντικά και βελτιωτικά της ποιότητας του νερού για νοσοκομεία, νοικοκυριά, κτηνοτροφία και υδατοκαλλιέργεια, απολυμαντικά για βελτίωση και αποκατάσταση εδάφους / γεωργία, προοξείδωση, απολύμανση και επεξεργασία λυμάτων νερού βρύσης / επεξεργασία νερού πισινών και σπα, μικροχαρακτήρες για ηλεκτρονική βιομηχανία, καθαρισμός ξύλου / βιομηχανία χαρτιού / βιομηχανία τροφίμων / αντισυρρικωτική θεραπεία τριχών προβάτου, καλλυντικά και καθημερινά χημικά.

Όνομα προμηθευτή:HEBEI NATAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

Διεύθυνση προμηθευτή:No.6, Chemical North Road, Circular Chemical Industrial District, Shijiazhuang, Hebei, Κίνα.

Ταχυδρομικός κώδικας:052160
Τηλέφωνο επικοινωνίας/φαξ:+86 0311 -82978611/0311 -67093060
Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης:+86 0311 -82978611

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Οξεία τοξικότητα (δερματική) Κατηγορία 5 Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία IB, Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των ματιών Κατηγορία 1, Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (εφάπαξ έκθεση) Κατηγορία 3 (αναπνευστικός ερεθισμός) .
Στοιχεία ετικέτας GHS, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων προφύλαξης
MSDS
Προειδοποιητική λέξη:Κίνδυνος.

Δήλωση(εις) επικινδυνότητας:Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής.Μπορεί να είναι επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και βλάβες στα μάτια.Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.

Δήλωση(εις) προφύλαξης: 

Πρόληψη:Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό.Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ομίχλη/ατμούς/σπρέι.Πλύνετε καλά μετά την παράδοση.Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.Χρησιμοποιήστε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον.Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα προστασίας ματιών/προσώπου.
Απάντηση:ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα.ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.Λάβετε αμέσως επείγουσα ιατρική βοήθεια.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.Ξεπλύνετε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά.Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.Λάβετε αμέσως επείγουσα ιατρική βοήθεια.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και κρατήστε το να αναπνέει άνετα.Λάβετε αμέσως επείγουσα ιατρική βοήθεια.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά.Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε.Συνεχίστε το ξέπλυμα.Λάβετε αμέσως επείγουσα ιατρική βοήθεια.Λάβετε επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν αισθάνεστε αδιαθεσία.Συλλέξτε τη διαρροή.
Αποθήκευση:Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό.Κατάστημα κλειδωμένο.

Διάθεση:Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Χημική ονομασία CAS Αρ. Συγκέντρωση
Μονοϋπερθειική Ένωση Καλίου 70693-62-8

99%

Οξείδιο του μαγνησίου 1309-48-4

1%

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Περιγραφή των απαραίτητων μέτρων πρώτων βοηθειών
Σε περίπτωση εισπνοής:Εάν εισπνεύσετε, μετακινήστε το άτομο στον καθαρό αέρα.Κρατήστε την αναπνευστική οδό ανεμπόδιστη.Σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή, δώστε οξυγόνο.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.Λάβετε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:Ανασηκώστε αμέσως τα βλέφαρα, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.Λάβετε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση κατάποσης:Ξεπλύνετε το στόμα.Μην προκαλείτε εμετό.Λάβετε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Τα πιο σημαντικά συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες:/

Ένδειξη άμεσης ιατρικής φροντίδας και απαιτούμενης ειδικής θεραπείας: /

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣS

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:Χρησιμοποιήστε άμμο για εξαφάνιση.

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χημική ουσία:Η πυρκαγιά του περιβάλλοντος μπορεί να απελευθερώσει επικίνδυνους ατμούς.

Ειδικές προστατευτικές ενέργειες για τους πυροσβέστες:Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή και πλήρη προστατευτικό ρουχισμό.Εκκενώστε όλο το μη απαραίτητο προσωπικό.Χρησιμοποιήστε σπρέι νερού για να ψύξετε τα κλειστά δοχεία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:Μην αναπνέετε ατμούς, αερολύματα.Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό ανθεκτικό στις οξικές βάσεις, προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στις οξικές βάσεις, προστατευτικά γυαλιά και μάσκα αερίου.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:Αποτρέψτε περαιτέρω διαρροή ή διαρροή εάν είναι ασφαλές να το κάνετε.Μην αφήνετε το προϊόν να εισχωρήσει στις αποχετεύσεις.

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:Εκκενώστε το προσωπικό σε ασφαλείς περιοχές και σε απομόνωση, περιορισμένη πρόσβαση.Το προσωπικό αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης φορά μάσκα σκόνης τύπου φίλτρου αυτοαναρρόφησης, φορά προστατευτικό ρουχισμό ανθεκτικό στα οξέα και στα αλκάλια.Μην έρθετε σε άμεση επαφή με τη διαρροή.ΜΙΚΡΕΣ ΧΥΣΕΙΣ: Απορροφήστε με άμμο, ξηρό ασβέστη ή ανθρακικό νάτριο.Μπορεί επίσης να πλυθεί με πολύ νερό και το νερό πλύσης αραιώνεται και μπαίνει στο σύστημα αποχέτευσης.ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΧΥΣΕΙΣ: Φτιάξτε ένα υπερυψωμένο οδόστρωμα ή άσυλο χαρακωμάτων.Κάλυψη αφρού, χαμηλότερες καταστροφές ατμών.Χρησιμοποιήστε τη διαρροή μεταφοράς αντλίας πρόληψης εκρήξεων σε βυτιοφόρα ή αποκλειστικούς συλλέκτη, ανακύκλωση ή αποστολή στους χώρους διάθεσης απορριμμάτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό:Οι χειριστές πρέπει να λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση, να τηρούν αυστηρά τις διαδικασίες λειτουργίας.Προτείνετε στους χειριστές να φορούν μάσκα αερίου τύπου φίλτρου αυτόματης αναρρόφησης, προστασία ματιών, προστατευτικό ρουχισμό ανθεκτικό σε οξέα και αλκάλια, προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε οξέα και αλκάλια.Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα.Διατηρήστε τη ροή του αέρα του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία Διατηρείτε τα δοχεία κλειστά όταν δεν χρησιμοποιούνται.Αποφύγετε την επαφή με αλκάλια, ενεργές σκόνες μετάλλων και προϊόντα γυαλιού.Παρέχετε κατάλληλο πυροσβεστικό εξοπλισμό και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

Προϋποθέσεις για ασφαλή αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων:Φυλάσσεται σε ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος.Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη από 30°C.Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό.Χειρισμός με ήπιο τρόπο.Αποθηκεύστε μακριά από αλκάλια, ενεργές σκόνες μετάλλων και προϊόντα γυαλιού.Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι εξοπλισμένος με εξοπλισμό επείγουσας επεξεργασίας και κατάλληλο δοχείο συλλογής για διαρροές.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Παράμετροι ελέγχου: /

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:Αεροστεγής λειτουργία, τοπικός εξαερισμός εξαγωγής.Παρέχετε ντους ασφαλείας και σταθμό πλύσης ματιών κοντά στο χώρο εργασίας.

Τα μέσα ατομικής προστασίας:

Προστασία ματιών/προσώπου:Γυαλιά ασφαλείας με πλαϊνά προστατευτικά και μάσκα αερίου.

Προστασία χεριών:Φοράτε λαστιχένια γάντια ανθεκτικά σε οξέα και αλκάλια.

Προστασία δέρματος και σώματος:Φοράτε υποδήματα ασφαλείας ή γόβες ασφαλείας, π.χ.Καουτσούκ.Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό ανθεκτικό σε οξέα και αλκάλια.
Αναπνευστική προστασία:Πιθανή έκθεση σε ατμούς θα πρέπει να φορά μάσκα αερίου τύπου φίλτρου αυτόματης αναρρόφησης.Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης διάσωσης ή εκκένωσης, συνιστάται να φοράτε αναπνευστήρες αέρα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσική κατάσταση: Σκόνη
Χρώμα: άσπρο
οσμή:

/

Σημείο τήξης/σημείο πήξης:

/

Σημείο βρασμού ή αρχική περιοχή βρασμού και βρασμού:

/

Αναφλεξιμότητα:

/

Κάτω και ανώτερο όριο έκρηξης/όριο εύφλεκτου:

/

Σημείο ανάφλεξης:

/

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:

/

Θερμοκρασία αποσύνθεσης:

/

pH: 2,0-2,4 (10 g/L υδατικό διάλυμα);1,7-2,2 (30 g/L υδατικό διάλυμα)
Κινηματικό ιξώδες:

/

Διαλυτότητα:

256 g/L (20°C Υδατοδιαλυτότητα)

Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό (ημερολογιακή τιμή):

/

Πίεση ατμού:

/

Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα:

/

Σχετική πυκνότητα ατμών:

/

Χαρακτηριστικά σωματιδίων:

/

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Δραστικότητα: /

Χημική σταθερότητα:Σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου υπό κανονική πίεση.
Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων:Πιθανές βίαιες αντιδράσεις με: Βασίζει εύφλεκτες ουσίες
Συνθήκες προς αποφυγή:Θερμότητα.
Μη συμβατά υλικά:Αλκάλια, Εύφλεκτο υλικό.
Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:Οξείδιο του θείου, οξείδιο του καλίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οξείες επιπτώσεις στην υγεία:LD50: 500 mg/kg (αρουραίος, από του στόματος)
Χρόνιες επιπτώσεις στην υγεία: /
Αριθμητικά μέτρα τοξικότητας (όπως εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας):Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τοξικότητα: /
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: /
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: /
Κινητικότητα στο έδαφος: /
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες: /

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Μέθοδοι απόρριψης:Σύμφωνα με το τοπικό τμήμα προστασίας περιβάλλοντος υπό τη διάθεση των δοχείων του προϊόντος, των απορριμμάτων συσκευασίας και των υπολειμμάτων.Συμβουλευτείτε μια επαγγελματική πρόταση εταιρείας διάθεσης απορριμμάτων.Απολυμάνετε τα άδεια δοχεία.Οι αποστολές απορριμμάτων πρέπει να συσκευάζονται με ασφάλεια, να επισημαίνονται κατάλληλα και να τεκμηριώνονται.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Αριθμός ΟΗΕ:UN 3260.
Το σωστό όνομα αποστολής του ΟΗΕ:ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ, ΟΞΙΝΟ, ΑΝΟΡΓΑΝΟ, ΑΡΙΘ
Κατηγορίες κινδύνου μεταφοράς:8.
Ομάδα συσκευασίας: II.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τον χρήστη: /

ΤΜΗΜΑ 15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κανονισμοί: Όλοι οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ή τα πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια της παραγωγής, χρήσης, αποθήκευσης, μεταφοράς, φόρτωσης και εκφόρτωσης επικίνδυνων χημικών στη χώρα μας.
Κανονισμοί για τη διαχείριση της ασφάλειας των επικίνδυνων χημικών ουσιών (αναθεώρηση του 2013)
Κανονισμοί για την ασφαλή χρήση χημικών ουσιών στο χώρο εργασίας ([1996] Υπουργείο Εργασίας που εκδόθηκε αρ. 423)
Γενικός κανόνας ταξινόμησης και επικοινωνίας κινδύνου χημικών ουσιών (GB 13690-2009)
Λίστα επικίνδυνων εμπορευμάτων (GB 12268-2012)
Ταξινόμηση και κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων (GB 6944-2012)
Η αρχή της ταξινόμησης ομάδων συσκευασίας μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (GB/T15098-2008) Όρια επαγγελματικής έκθεσης για επικίνδυνους παράγοντες στο χώρο εργασίας Χημικά επικίνδυνοι παράγοντες (GBZ 2.1 - 2019)
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για χημικά προϊόντα-Περιεχόμενο και σειρά ενοτήτων (GB/T 16483-2008)
Κανόνες ταξινόμησης και επισήμανσης χημικών ουσιών - Μέρος 18: Οξεία τοξικότητα (GB 30000.18 - 2013)
Κανόνες ταξινόμησης και επισήμανσης χημικών ουσιών - Μέρος 19: Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος (GB 30000.19 - 2013)
Κανόνες ταξινόμησης και επισήμανσης χημικών ουσιών - Μέρος 20: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των ματιών (GB 30000.20 - 2013)
Κανόνες ταξινόμησης και επισήμανσης χημικών ουσιών - Μέρος 25: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους εφάπαξ έκθεση (GB 30000.25 -2013)
Κανόνες ταξινόμησης και επισήμανσης χημικών ουσιών - Μέρος 28: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον (GB 30000.28-2013)

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αλλες πληροφορίες:Το SDS συντάσσεται σύμφωνα με την απαίτηση του Παγκόσμιου Εναρμονισμένου Συστήματος ταξινόμησης και επισήμανσης χημικών ουσιών (GHS) (Rev.8,2019 Edition) και GB/T 16483-2008.Οι παραπάνω πληροφορίες πιστεύεται ότι είναι ακριβείς και αντιπροσωπεύουν τις καλύτερες πληροφορίες που διαθέτουμε αυτήν τη στιγμή.Ωστόσο, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για την ικανότητα του εμπόρου ή οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση τους.Οι χρήστες θα πρέπει να κάνουν τις δικές τους έρευνες για να προσδιορίσουν την καταλληλότητα των πληροφοριών για τον συγκεκριμένο σκοπό τους.Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, χαμένους ή ζημίες οποιουδήποτε τρίτου ή για διαφυγόντα κέρδη ή οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες, τυχαίες, παρεπόμενες ή παραδειγματικές ζημίες, ωστόσο, που προκύπτουν από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών.Τα δεδομένα του SDS είναι μόνο για αναφορά, όχι αντιπροσωπευτικά των προδιαγραφών των προϊόντων.

Συντάχθηκε από το Τεχνολογικό Κέντρο της Τελωνειακής Περιφέρειας Shijiazhuang,
Εθνικό Εργαστήριο Ταξινόμησης, Ταυτοποίησης και Συσκευασίας Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων (Shijiazhuang)
Διεύθυνση: No. 318, Heping West Road, Shijiazhuang City, Hebei, China 050051 Τηλ: +86 0311-85980545 Φαξ: +86 0311-85980541
Ηνωμένων Εθνών "Παγκόσμια Εναρμονισμένη Ταξινόμηση και Σύστημα Επισήμανσης Χημικών Προϊόντων" (Όγδοη Αναθεωρημένη Έκδοση).
GB/T 16483-2008 Φύλλο δεδομένων χημικής ασφάλειας Περιεχόμενο και ακολουθία αντικειμένων.